1. Համեմատի՛ր։

6457<64570

5321<6321

5321<5421

5351>5311

7620<7628

13782<23897

87965<98562

2. Թվերը գրի՛ր տառերով։

198-հարյուր իննսունութ

4198-չորս հազար հարյուր իննսունութ

41198-քառասունմեկ հազար հարյուր իննսունութ

411198-չորս հարյուր տասնմեկ հազար հարյուր իննսունութ

87191-ութսունյոթ հազար հարյուր իննսունմեկ

3. Կատարի՛ր։

560+150+40+50=600+200=800

10+30+290+170=300+200=500

350+50+600=400+600=1000

610+90+200=700+200=900

150-70-50=100-70=30

4. Համառոտագրի՛ր և լուծի՛ր խնդիրները։

· Ավտոմեքենան a կետից b, որը հավասար 150 կմ-ի, անցավ երեք օրում։ Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ մեքենան առաջին, երկրորդ և երրորդ օրերին, եթե գիտենք , որ ամեն օր նույնքան ճանապարհ է անցել։

Անցավ-150 կմ.

I-? II-? III-?

Լուծում

150:3=50

Պատ՝. 50 կմ.

· Նարեկն ուներ 800 դրամ, երբ նա 300 դրամ տվեց եղբորը, եղբայրն ունեցավ 500 դրամ։ Որքա՞ն դրամ ուներ եղբայրը սկզբում և որքա՞ն մնաց Նարեկի մոտ եղբորը տալուց հետո։

Ուներ-800 դր.

Տվեց-200 դր.

Եղբայրը ունեցավ-500 դր.

Նարեկի մոտ մնաց-?

Եղբոր մոտ կար-?

Լուծում

500-200=300

800-200=600

Պատ՝. եղբայր 300 դր., Նարեկ 600 դր.

Մեկնաբանել