Մաթեմատիկա 10.19.2021

551.
ա) 1794։(115։5)=78
115։5=23
1794։23=78

բ) 2064։(408։17)=86
408։17=24
2064։24=86

ե) (9768։24)։37=11
9768։24=407
407։37=11

զ) (149736։24)։367=17
149736։24=6239
6239։367=17

է) (263424։168)։7=224
263424։168=1568
1568։7=224

ը) (183260։77)։5=476
183260։77=2380
2380։5=476

թ) (705222։63)։58=193
705222։63=11194
11194։58=193

560. Ստուգե՛ք անհավասարությունները
ա) 20.3-120։2<5 ճիշտ
բ) 5.0-17.0+0<17 ճիշտ
գ) 3.24-56>6.0-13.(12-24։2) ճիշտ
դ) 1+0-0+1-0.0+2։2>1-1 ճիշտ

561. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ։ Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է։
Լուծում
96։4=24
24.6=144
144+96=240
240+24=264
Պատ՝. 264 մ