Պարզ թվեր կոչվում են այն թվերը, որոնք բաժանվում են իրանց կամ մեկի վրա։

Բաղադրյալ կոչվում են այն թվերը, որոնք բացի իրենցից և մեկից ունեն էլի բաժանարարներ։

951. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.
ա) (18;24)=2,3,6
18 2
9 3
3 3
1

24 2
12 2
6 2
3 3
1

բ) (18;9)=3,9
18 2
9 3
3 3
1

9 3
3 3
1

գ) (15;25)=5
15 3
5 5
1

25 5
5 5
1

դ) (14;58)=2
14 2
7 7
1

58 2
29 29
1

ե) (12;32)=2,4
12 2
6 2
3 3
1

32 2
16 2
8 2
4 2
2 2
1

զ) (17;25)=1
17 17
1

25 5
5 5
1

952. Գտե՛ք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
ա) (4;14)=2
4 2
2 2
1

14 2
7 7
1

բ) (36;24)=2.2.3=12
36 2
18 2
9 3
3 3
1

24 2
12 2
6 2
3 3
1

գ) (21;22)=1
21 3
7 7
1

22 2
11 11
1

դ)(55;33)=11
55 5
11 11
1

33 3
11 11
1

ե) (64;42)=2
64 2
32 2
16 2
8 2
4 2
2 2
1

42 2
21 3
7 7
1

զ) (27;45)=3.3=9
27 3
9 3
3 3
1

45 5
9 3
3 3
1

960. Կատարե՛ք գործողությունները
ա) (81.99)։11=729
բ) (72.35)։12=210
գ) (336.571)։42=4568
դ) (9900։99)։25=4
ե) (4998։98)։17=3
զ) (4800։75)։16=4

You are currently viewing Մաթեմատիկա 11.16.2021