Մաթեմատիկա 11.17.2021

Գտնել թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար նշանակում է՝ թվերը վերլուծել պարզ արդադրիչների, գտնել թվերի ընդհանուր արտադրիչները և բազմապատկել իրար օրինակ՝ (36;42)=2.3=6
36 2
18 2
9 3
3 3
1

42 2
21 3
7 7
1

977. Գտե՛ք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
ա) [18;32]=2.2.2.2.2.3.3=288
18 2
9 3
3 3
1

32 2
16 2
8 2
4 2
2 2
1
բ) [24;6]=24
24 2
12 2
6 2
3 3
1

6 2
3 3
1
գ) [75;15]=3.5.5=75
75 3
25 5
5 5
1

15 3
5 5
1
դ) [16;36]=2.2.3.3.2.2=144

16 2
8 2
4 2
2 2
1

36 2
18 2
9 3
3 3
1
ե) [27;12]=2.2.3.3.3=108
27 3
9 3
3 3
1

12 2
6 2
3 3
1
զ) [36;64]=2.2.2.2.2.2.3.3=576
36 2
18 2
9 3
3 3
1

64 2
32 2
16 2
8 2
4 2
2 2
1
է) [70;90]=2.5.3.3.7=630
70 2
35 5
7 7
1

90 2
45 5
9 3
3 3
1
ը) [132;77]=2.2.3.11.7=924
132 2
66 2
33 3
11 11
1

77 7
11 11
1
թ) [45;81]=5.3.3.3.3=405
45 5
9 3
3 3
1

81 3
27 3
9 3
3 3
1
ժ) [200;125]=2.2.2.5.5.5=1000
200 2
100 2
50 2
25 5
5 5
1

125 5
25 5
5 5
1
ժա) [65;39]=5.13.3=195
65 5
13 13
1

39 3
13 13
1
ժբ) [1;100]=100

981. Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսապատված ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 27 սմ։ Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը։
Լուծում
[30;27]=2.5.3.3.3=270
30 2
15 3
5 5
1

27 3
9 3
3 3
1
Պատ՝. 270 հախճասալիկ

989. Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են 80 լ արևածաղիկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցները։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված։
Պատ՝. 32 անոթ

991. Երեք հողամասերից առաջինի մակերեսը 300 հա է, երկրորդինը 2 անգամ մեծ է առաջինի մակերեսից, իսկ երրորդի մակերեսը 6 անգամ փոքր է առաջին և երկրորդ հողամասերի մակերեսների գումարից։ Որքա՞ն է երրորդ հողամասի մոկերեսը։
Լուծում
300.2=600
300+600=900
900։6=150
Պատ՝. 150 հա