Մաթեմատիկա 7.11.2022

310.

ա)
բ)
գ)
դ)

311.

ա)
բ)
գ)
դ)
ե)

312.

ա)
բ)
գ)

դ)
ե)
զ)

313.

ա) պատահույթ
բ) պատահույթ
գ) պատահույթ
դ) անհնար
ե) պատահույթ
զ) պատահույթ
է) անհնար
ը) պատահույթ
թ) հավաստի

318.

Պատ՝. կարմիր, դեղին կամ կանաչ խնձոր

320.

ա) 1 տարին
բ) 1 դարը

325.

ա) 64
բ) 214

328.

Պատ՝. 117