310.

ա)
բ)
գ)
դ)

311.

ա)
բ)
գ)
դ)
ե)

312.

ա)
բ)
գ)

դ)
ե)
զ)

313.

ա) պատահույթ
բ) պատահույթ
գ) պատահույթ
դ) անհնար
ե) պատահույթ
զ) պատահույթ
է) անհնար
ը) պատահույթ
թ) հավաստի

318.

Պատ՝. կարմիր, դեղին կամ կանաչ խնձոր

320.

ա) 1 տարին
բ) 1 դարը

325.

ա) 64
բ) 214

328.

Պատ՝. 117

You are currently viewing Մաթեմատիկա 7.11.2022