Кто это?

Это девочка, Она нормального роста, У неё карие волосы и карие глаза, Её любимый цвет розовый. У неё есть младший брат. Она сем лет. Кто она?    

0 Comments

Նկարելուկներ

Սարդ-դ=սար   Աթոռ-ա=թոռ   2=Թ, Թ=խ, աթոռ=ախոռ     Շուն=նուշ   Աստղ-ա-ղ=ստ, եղնիկ-նիկ=եղ+ստ=ստեղ, նավ-վ=նա+ստեղ=ստեղնա, ք=շ, ստեղնա+շար=ստեղնաշար   Մատ+ր (բառի մեջ)=մարտ   Բալ-բ-լ=ա, ա+ն=ան, խոզ-զ=խո+ան=անխո, տորթ-թ=տոր+անխո=անխոտոր   Ձուկ-կ=ձու   Սոխ+ակ=սոխակ  …

0 Comments