693.

695.

0

698.

ա) IV
բ) I
գ) III
դ) IV
ե) աբսիցների առանցքի վրա
զ) օրդինատների առանցքի վրա
է) II
ը) II

You are currently viewing Մաթեմատիկա 1.2.2022