Русский Язык

Это твой город ?Это твоя книга ?Это моё окно ?Это мой дедушка ?Это моя мама ?Это ваше метро ?Это ваш друг ...

Present Simple/ Do…? Does…….?

They go to the cinema every Sunday. Do they go to the cinema, every Sunday?Yes, they do. \ No they ...

Մաթեմատիկա

165. 20 օր 12 ժ=19 օր 36 ժ 21 ժ 15 ր=20 ժ 75 ր 45 ր 18 վ=44 ր ...

Ո՞վ է ապրում

2. Ուրիշի համար ապրողն է ապրում։ 3. Պետք է ուրիշների համար բարություն անել, որպեսզի գնահատվի ձեր կյանքը։ 5. Ինձ զրույցի ...

Մաթեմատիկա

162. ա) 700+630+70=630+70+700=1400 120+800+200+40=800+200+120+40=1160 5440+60+493+7=493+7+5440+60=6000 163. ա) P=3սմ 3մմ+1սմ 7մմ+3սմ 2մմ+2սմ 8մմ=1մ 1սմ 164. ա) 45342։6.7-(56452-4084)։8-46253=46353 ...

Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակԱշնան խաշամն է խշխշում,Քամու ձեռքերն անհամարձակ,Ամպի փեշերն են քաշքշում:Ամպը լեզուն կուլ է տվել,Հնար չունի որոտալու:Ցերեկն էլ է ցրտից ...

Русский язык

ШколаСемьяДомГородБиблиотекаБабушкаКомнатаМагазиндоскаотецьгардеробвода стул мамашкафедаклассдедушкакухнямарожноестолбратстолмакаронтетрадь сестрастылгазеровка ...

Մաթեմատիկա

147. ա) 385 < 4589 22024 < 22316 653214 < 653231 35647 = 35647 բ) 385 < 4589 22024 > ...

Մայրենի

Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա, շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կիժ-նակ, թռչուն-թռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան, աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան, հողագործ-հո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, ...

English

2. Mike loves basketball. My brother and I go to school at 8 o'clock.Carlos plays guitar very well. We help ...

ԵՎ-ի ուղագրությունը

Բարև, արևային, Եվրոպական, հոգեվիճակ, թևավոր, ոսկեվարս, գինեվաճառ, երևույթ, հնդեվրոպական, Երևան, ալևոր, գերեվարել, սերկևիլ, դափնեվարդ, բարևագիր, ագեվազ, այցեվճար, տարեվերջ, կարևոր, թեթևություն, ...

Մաթեմատիկա

125. 46-25=21 20-9=11 P=20+21+25+46+9=121 S=21x20+25x9=420+225=645 142. ա) 800-230=570 540+560=1110 1110+800=1910 5000-1910=3090 3090-1110=1980 1980-540=1440 բ) 700-220=480, 480+460=940, 700+940=1640, 5000-1640=3360, 3360-940=2420, 2420-460=1960 ...

Русский

Здравствуйте! Меня зовут Антон. Моя фамилия Никитин. Я школьник. А это моя семья. Моя мама – Ирина Александровна Никитина. Мой ...

Еnglish

We always drink tea in the morning.Jim plays computer games every day.Mary reads English books.I watch TV every evening.They often write tests ...

Մաթեմատիկա

121 ա) 2.10000+3.1000+1.1=23001 800000+30+1=800031 բ) 2հազ.+5մ=2005 4հազ.+2հ+8մ=4208 131. ա) 125.(126։3)=5250 5250-(3425։5+1796)= 2868 125.(126։3)-(3425։5+1796)=2868 բ.) 90231-321.23=82848 82848-(3425+415։5)=79340 (90231-321.23)-(3425+415։5)=79340 132. a:(72x15-1077)+741=1000 a.(a-689):4=17094 ...

Մաթեմատիկա

111. ա) 20x718x50=20x50x718=718000 80x60x50=80x50x60=2400000 30x24x50x20=50x20x30x24=720000 բ) 40x48x25=40x25x48=48000 40x70x50=40x50x70=140000 50x42x40x2=50x2x42x40=1680000 12. 20xax70xb=20xbx70xa=5600000 13. 450x32-526+(9324-872):2=13774 4500:3x(275:5)=82500 ...

Ը-ի ուղագրությունը

Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսնկա, հոտնկայս, օրընդմեջ, հատընտիր, չընդունել, կընկնի, շրջակա, գնդացիր, առնըթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ...

The Funny Monkey Wants to Have a Friend

Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run ...

English

There are four pencils on the table.There is a pen in the bag.There is a cat under the table.There are two books in the ...

Մաթեմատիկա

75. ա) 5x5+5+5x5=55 բ) 6x6-6+6x6=66 76. 47 +25 =7272 x 10 = 720720 : 9 = 8080 - 16 = ...

Չալանկը (մաս 2 )

Երբ շատ կրկնեց այդ, հայրս է՛լ չհամբերեց. վեր կացավ. բարկացած և այս անգամ, առանց ուսերին մի բան գցելու, դուռը բաց ...

Մաթեմատիկա

ա )4242 -(3415-1280)=2107324216- (43015 - 1200) : 5=313873215432 - 55 * (42240 : 60 - 704)=215432Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կգ ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...