1016.

ա) 37,2
բ) 8,13
գ) 0,013
դ) 0,03
ե) 456,7
զ) 0,932
է) 1,29
ը) 0,0513

1017.

ա) 387/100
բ) 1699/100
գ) 13756/100
դ) 3/100
ե) 1001/1000
զ) 371/10
է) 35978/10000
ը) 74938/10000

1019.

4

1021.

ա) 9,1
9

բ) 0,02
0

գ) 32,14
32

դ) 567,7
567

1024.

ա) 3,64, 507,91
բ) 36,4, 5079,1
գ) 0,0364, 5,0791
դ) 36,4, 5079,1

1025.

ա) զրո ամբողջ երեք հարյուր ութսունհինգ
բ) հարյուր տասներեք ամբողջ յոթ
գ) ութ հարյուր իննսունձորս ամբողջ հազար հինգ հարյուր երեք
դ) տասներկո ամբողջ մեկ
ե) մինուս զրո ամբողջ երեք հարյուր մեկ
զ) տաս ամբողջ մեկ
է) մինուս հարյուր ամբողջ մեկ
ը) հինգ ամբողջ հարյուր երեսունյոթ

1026.

ա) 0,01
բ) 7,025
գ) 32,0018
դ) 0,237
ե) -187,390

1027.

ա) 100
բ) 1000
գ) 10000

You are currently viewing Մաթեմատիկա 22.3.2023