Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե) 65,68զ) 721,9է) 2,39ը) 18,1թ) 55,6 1199. ա) մինչև հարյուրերորդականներիբ) մինչև միավորներիգ) մինչև հազարերորդականներիդ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 5.4.2023-ում