1197.

ա) 0,9
բ) 28,2
գ) 100,5
դ) 1
ե) 80
զ) 6
է) 200,1
ը) 567,9
թ) 0

1198.

ա) 7,9
բ) 85,07
գ) 0,12
դ) 1
ե) 65,68
զ) 721,9
է) 2,39
ը) 18,1
թ) 55,6

1199.

ա) մինչև հարյուրերորդականների
բ) մինչև միավորների
գ) մինչև հազարերորդականների
դ) մինչև տասնորդականների
ե) մինչև միավորների
զ) մինչև միավորների

1200.

ա) 3
բ) 2
գ) 8
դ) 6
ե) 9
զ) 0

You are currently viewing Մաթեմատիկա 5.4.2023