English

1. Լենան աշխատաում է դպրոցում: Լենան աշխատու՞մ է դպրոցում: Լենան չի աշխատում դպրոցում:-Lena works in school. Does Lena work in school? Lena doesn’t work in school.

2. Նրանք սովորաբար կարդում են անգլերեն գրքեր: Նրանք սովորաբար կարդու՞մ են անգլերեն գրքեր: Նրանք չեն կարդում անգլերեն գրքեր:-They usually read English books. Do they usually read English books? They don’t read English books.

3. Մենք ուտում ենք պաղպաղակ հիմա: Մենք ուտու՞մ ենք պաղպաղակ հիմա: Մենք չենք ուտում պաղպաղակ հիմա:-We are eating ice-cream now. Are we eating ice-cream now? We aren’t eating ice-cream now.

4.Դու խաղու՞մ ես շախմատ լավ: Ոչ, ես չեմ կարողանում շախմատ խաղալ:-Do you play chess well. No, I can’t play chess well.

5.Նայի՛ր, Վահանը խաղում է ֆուտբոլ իր ընկերների հետ:-Look, Vahan is playing football whit his friends.

Մեկնաբանել