1260. ABC երանկյան պարագիծը

սմ է։ Հայտնի է , որ |AB|=|BC|, իսկ |CA|=

Գտե՛ք AB և BC կողմերի երկարությունը։
Լուծում

Պատ՝.

1135. Գտե՛ք ստվերագծված քառակոսու մակերեսը։

Լուծում
8-2-2=4
4.4=16

Պատ՝. 16սմ2

1185. Աստղանիշերի փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանը
ա)


բ)


գ)


դ)

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.5.2022