• Post category:Դասեր

1.Կարմիր շրջազգեստը ավելի թանկ է, քան կապույտը:(expensive)
Red dress is more expensive than the blue one.
2.Իմ սենյակը ավելի մաքուր է քան քո սենյակը:(clean)
My room is cleaner than your room.
3.Իմ պայուսակը ավելի հին է, քան Նարեի պայուսակը:(old)
My bag is older than Nare’s bag.
4.Լևոնը ամենաբարձրահասակ տղան է դասարանում:(tall)
Levon is the tallest boy in class.
5.Այս դասասենյակը ամենակեղտոտն է դպրոցում:(dirty)
This is the dirtiest classroom in the school

You are currently viewing English