1209. Կատարե՛ք բաժանում և արդյունքի ճշտությունը ստուգե՛ք բազմապատկման միջոցով
ա) 18612։198=94
94.198=18612
բ) 13266։603=22
22.603=13266
գ) 615328։7504=82
82.7504=615
դ) 569430։570=999
999.570=569430
ե) 110592։1024=108
108.1024=110592
զ) 4312։196=22
22.196=4312
է) 2320675։3725=623
623.3725=2320675
ը) 2147505։7041=305
305.7041=2147505
թ) 3066363։3033=1011
1011.3033=3066363

You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.15.2021