English translation

1.Սրանք ամենաթանկ կոշիկներն են այստեղ: These are the most expensive shoes in here.2.Ես ուզում եմ գնել ավելի էժան գլխարկ, քանի որ(as) ես շատ գումար չունեմ: I want to buy cheaper…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English translation-ում

English Jack and the beanstalk

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. One morning, Jack’s mother told…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English Jack and the beanstalk-ում