homework English

One day a man went to see his doctor and said to him, ‘I’ve swallowed a horse,doctor, and I feel very ill.’The doctor thought for a few seconds and then…

Մեկնաբանությունները կասեցված են homework English-ում

Մաթեմատիկա

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։ Լուծում60.2։3=40 Պատ՝. 40 գիրք 172. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա-ում