1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝

ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3

Na-նատրիում

C-ածխածին

O-թթվածին

բ)Ածխածնի մոնօքսիդ՝ CO

C-ածխածին

O-թթվածին

գ)մեթիլալկոհոլ ՝ CH₄O

C-ածխածին

H-ջրացին

O-թթվածին

2.Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները և քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, ա է, կուպրում, Ֆեռում, արգենտում։

ցե-C-ածխացին

էն-N-ազոտ

էս-S-ծծումբ

ա է-I-յոդ

կուպրում-Cu-պղինձ

ֆեռում-Fe-արծաթ

արգենտում-Ag-երկաթ

You are currently viewing Քիմիա