1)Տրված է՝ aIIb: Գտնել x-ը և y-ը։

x-ը 80° անկյունի հետ խաչադիր է այսինքն նույնպես 80° է: Այնուհետև 180֊80=100, y=100°:

2)Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը։

a||b որովհետև այստեղ կան խաչադիր անկյուններ օրինակ՝ 52°-E, 70°-K և այլն, միակողմանի անկյուններ օրինակ՝ K- կողքի անհայտ անկյունը, E-կողքի անհայտ անկյունը և այլն, համապատասխան անկյուններ օրինակ՝ F-E, K-P, և այլն:

Քանի որ 52° խաչադիր ա E-ի հետ, E-52° անում ենք 180֊52=128, և ստանում ենք որ x-128°

3)Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը և y-ը։

a||b որովհետև կան խաչադիր անկյուններ՝ 80°֊80°:

40° անկյունը համապատասխան է x-ի հետ հետևաբար x-40°, 180-40=140, y-140°

4)Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը:

50° ը հակադիր անկյուն է P-ի կողքի անկյունի հետ, այսինքն P-ի կողքի անկյունը նույնպես 50° է, իսկ այս անկյունը համապատսախան է x-ի հետ այսինքն x-ն էլ է 50°

5)Տրված է <ABE = <CBE: Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը:

x-76°

6)Ըստ գծագրի տվյալների գտնել x-ը:

x-39°

You are currently viewing Երկրաչափություն