Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ․ 1)Աճման կարգով դասավորեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե AB=14 սմ, BC=10 սմ, AC=7սմ։ <B, <A, <C 2)Աճման կարգով դասավորեք ABC եռանկյան կողմերը, եթե <A=16o, <B=84o: BC, AB, AC 3)Ո՞րն է…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում

Քիմիա դասարանական աշխատանք

Դասարանական 1. Հաշվել առավել հայտնի թթուների ՝հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): —աղաթթուն՝ HCl-, ազոտական թթուն՝ HNO3-, ծծմբական թթուն՝ H2SO4-, ֆոսֆորական թթուն՝ H3PO4 Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35.5=36.5 Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+48=63 Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2+32+64=98 Mr(H3PO4)=3Ar(H)+Ar(P)+4Ar(O)=3+31+64=98 2. Հաշվի՛ր ազոտ տարրի մեկ ատոմի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա դասարանական աշխատանք-ում

Առյուծն ու մարդը

Առյուծն ու Մարդը պատահաբար ընկերակցությամբ ճանապարհորդում էին անտառով: Նրանք շուտով սկսեցին վիճել, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ ինքը և իր տեսակը շատ ավելի բարձր են մյուսներից և ուժով,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Առյուծն ու մարդը-ում