Русский язык

ШколаСемьяДомГородБиблиотекаБабушкаКомнатаМагазиндоскаотецьгардеробвода стул мамашкафедаклассдедушкакухнямарожноестолбратстолмакаронтетрадь сестрастылгазеровка

0 Comments

Մայրենի

Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա, շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կիժ-նակ, թռչուն-թռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան, աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան, հողագործ-հո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, գարնանային-գար-նա-նա-յին, հեռախոս-հե-ռա-խոս, կառապան-կա-ռա-պան, մուկ, մկնիկ-մկ-նիկ, շուն, շնիկ-շ-նիկ, փոքր, փոքրիկ-փոք-րիկ, հերթապահ-հեր-թա-պահ,…

0 Comments