Ուրագ-ու-րագ,

գույն,

աշուն-ա,

շուն,

ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ,

դանակ-դա-նակ,

գետ,

թաշկինակ-թաշ-կիժ-նակ,

թռչուն-թռ-չուն,

այգեպան-այ-գե-պան,

աստղ-աս-տըղ,

կրակ-կը-րակ,

փայտ,

կիրակի-կի-րա-կի,

երեխաներ-ե-րե-խա-ներ,

բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն,

սիրտ,

օտարական-օ-տա-րա-կան,

հողագործ-հո-ղա-գործ,

օդաչու-օ-դա-չու,

գարնանային-գար-նա-նա-յին,

հեռախոս-հե-ռա-խոս,

կառապան-կա-ռա-պան,

մուկ,

մկնիկ-մկ-նիկ,

շուն,

շնիկ-շ-նիկ,

փոքր,

փոքրիկ-փոք-րիկ,

հերթապահ-հեր-թա-պահ,

բանալի-բա-նա-լի,

կայծ,

կայարան-կա-յա-րան,

Երևան-Ե-րե-վան,

ելակ-ե-լակ,

եղանակ-ե-ղա-նակ,

սիրասուն-սի-րա-սուն,

վրան-վը-րան,

խնդիր-խըն-դիր,

բռնակ-բըռ-նակ,

մկրատ-մըկ-րատ,

գլուխ-գը-լուխ,

խնձոր-խըն-ձոր,

բարձր-բար-ձըր,

շրջան-շըր-ջան,

թխվածք-թըխ-վածք,

մթնել-մըթ-նել,

թանձր-թան-ձըր,

պտույտ-պը-տույտ,

մանր-մա-նըր,

վագր-վա-գըր,

սղոց,

նվեր-նը-վեր,

չմուշկ-չը-մուշկ,

պտուղ-պը-տուղ,

թմբուկ-թըմ-բուկ,

բարևել-բա-րե-վել,

երևալ-եր-ե-վալ,

կարևոր-կար-րե-վոր,

արևաշող-ար-րե-վա-շող,

սևագիր-սե-վա-գիր,

սերկևիլ-սեր-կե-վիլ,

տերևաթափ-տե-րե-վա-թափ,

Իջևան-Ի-ջե-վան,

անձրևանոց-ան-ձրե-վա-նոց,

թևավոր-թր-վա-վոր,

ուղևորհ-թ-ղե-վոր,

Սևան-սե-վան,

շատրվան-շա-տըր-վան:

You are currently viewing Մայրենի