449. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (324-17).(30-25)=1535
324-17=307
30-25=5
307.5=1535

բ) (894-633).(972-69)=235683
894-633=261
972-69=903
261.903=235683

գ) (1007-388).(59-46)=8047
1007-388=619
59-46=13
619.13=8047

դ) (800-445).(378-211)=59285
800-445=355
378-211=167
355.167=59285

ե) (777-205).(603-29)=328328
777-205=572
603-29=574
572.574=328328

զ) (2379-12).(101-93)=18936
2379-12=2367
101-93=8
2367.8=18936

է) (906-35).(496-57)=382369
906-35=871
496-57=439
871.439=382369

ը) (55-9).(137-62)=3450
55-9=46
137-62=75
46.75=3450

460. Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում է 30 լ։ Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի երկու տակառներում մնա 60 լ ջուր։
Լուծում
48-30=18
48-18=30
30+30=60
Պատ՝. 18 լ

461. Երկու տուփերի մեջ ընդամենը 150 կաճակ կար։ Երբ մի տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, իսկ մյուսի մեջ՝ ևս 20 կոճակ, տուփերում կոճակների հավասարվեցին։ Քանի՞ կոճակ կար տուփերից յուրաքանչյուրում։
Լուծում
30+20=50
150-50=100
100։2=50
50+30=80
50+20=70
Պատ՝. I-80, II-70

463. Երկու բնակավայրերից, որոնց հեռավորությունը 18 կմ է, միաժանակ իրարընդառաջ դուրս են եկել երկու հեծանվորդներ։ Հեծանվորդերից մեկը 1 ժամում անցնում է 10 կմ։ 1 Ժամում քանի՞ կիլոմետր է անցնում մյուս հեծանվորդը, եթե նրանք հանդիպել են 1 ժ հետո։

Լուծում
18-10=8
Պատ՝. 8 կմ

464. Համերգին ներկա էր 938 ունկնդիր։ Նրանցից 265-ը տոմսի համար վճարել էին 5000-ական դրամ, 326-ը՝ 3000-ական, իսկ մյուսները՝ 1500-ական։ Ինչ գումար էր վավաքվել համերգային տոմսարկղում։
Լուծում
5000.265=1325000
326.3000=978000
326+265=581
938-581=357
357.1500=535500
1325000+978000=2303000
2303000+535500=2838500
Պատ՝. 2838500 դրամ

465. Աշակերտը տանը գրավոր առաջադրանքը կատարել է 55 րոպեում։ Որքա՞ն ժամանակ է նա հատկացրել բանավոր դասերին, եթե սկսել է կատարել հանձնարարությւնները ժ. 18.15-ինև վերջրացրել է ժ. 20.10-ին։

Պատ՝. 1 ժամում

You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.11.2021