Մաթեմատիկա 10.19.2021

551. ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20.3-120։2<5 ճիշտբ) 5.0-17.0+0<17 ճիշտգ) 3.24-56>6.0-13.(12-24։2) ճիշտդ) 1+0-0+1-0.0+2։2>1-1 ճիշտ 561. Լարի առաջին կտորը…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 10.19.2021-ում