532. Կատարե՛ք գործողությունները
ա) 531+1053։117-(443-399։57)=104
399։57=7
443-7=436
1053։117=9
531+9=540
540-436=104

բ) 57.2452+818-(338-78։78)=140245
78։78=1
338-1=337
57.2452=139764
139764+818=140582
140582-337=140245

գ) 948-1359։9+206.42-272=9177
1359։9=151
206.42=8652
948-151=797
797+8652=9449
9449-272=9177

դ) 734175-779։19+795.23=752419
779։19=41
795.23=18285
734175-41=734134
734134+18285=752419

ե) 309824։376+96514։902=931
309824։376=824
96514։902=107
107+824=931

զ) 488865։897-191875։625=238
488865։897=545
191875։625=307
545-307=238

537.Բասկետբոլիստը խաղի ժամանակ յուրաքանչյուր նետում կարող է վաստակել 0 (վրիպում), 1, 2 կամ 3 միավոր։ 35 նետում կատարելով նա վաստակել է 58 միավոր, ընդ որում նետումներից 13-ի համար նա ստացել է 2-ական միավոր, 8-ի համար՝ 3-ական։ Քանի՞ անգամ է վրիպել բասկետբոլիստը։
Լուծում
13.2=26
8.3=24

24+26=50
13+8=21
35-21=14
14-8=6
Պատ՝. 6 վրիպում

525.Կատարե՛ք հաշվումները։
ա) (18+27)։3=15
բ) (16+28)։4=11
գ) (3.25)։5=9
դ) (18.132)։6=396
ե) (39.1205)։13=3615
զ) (48.5327)։16=15981
է) (10372.51)։17=31116
ը) (2375.80)։40=4750
թ) (4096.75)։25=12288

You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.18.2021