Մաթեմատիկա

162. ա) 700+630+70=630+70+700=1400 120+800+200+40=800+200+120+40=1160 5440+60+493+7=493+7+5440+60=6000 163. ա) P=3սմ 3մմ+1սմ 7մմ+3սմ 2մմ+2սմ 8մմ=1մ 1սմ 164. ա) 45342։6.7-(56452-4084)։8-46253=46353 ...

Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակԱշնան խաշամն է խշխշում,Քամու ձեռքերն անհամարձակ,Ամպի փեշերն են քաշքշում:Ամպը լեզուն կուլ է տվել,Հնար չունի որոտալու:Ցերեկն էլ է ցրտից ...

Русский язык

ШколаСемьяДомГородБиблиотекаБабушкаКомнатаМагазиндоскаотецьгардеробвода стул мамашкафедаклассдедушкакухнямарожноестолбратстолмакаронтетрадь сестрастылгазеровка ...

Մաթեմատիկա

147. ա) 385 < 4589 22024 < 22316 653214 < 653231 35647 = 35647 բ) 385 < 4589 22024 > ...

Մայրենի

Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա, շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կիժ-նակ, թռչուն-թռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան, աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան, հողագործ-հո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, ...

English

2. Mike loves basketball. My brother and I go to school at 8 o'clock.Carlos plays guitar very well. We help ...

ԵՎ-ի ուղագրությունը

Բարև, արևային, Եվրոպական, հոգեվիճակ, թևավոր, ոսկեվարս, գինեվաճառ, երևույթ, հնդեվրոպական, Երևան, ալևոր, գերեվարել, սերկևիլ, դափնեվարդ, բարևագիր, ագեվազ, այցեվճար, տարեվերջ, կարևոր, թեթևություն, ...

Մաթեմատիկա

125. 46-25=21 20-9=11 P=20+21+25+46+9=121 S=21x20+25x9=420+225=645 142. ա) 800-230=570 540+560=1110 1110+800=1910 5000-1910=3090 3090-1110=1980 1980-540=1440 բ) 700-220=480, 480+460=940, 700+940=1640, 5000-1640=3360, 3360-940=2420, 2420-460=1960 ...

Русский

Здравствуйте! Меня зовут Антон. Моя фамилия Никитин. Я школьник. А это моя семья. Моя мама – Ирина Александровна Никитина. Мой ...

Еnglish

We always drink tea in the morning.Jim plays computer games every day.Mary reads English books.I watch TV every evening.They often write tests ...

Մաթեմատիկա

121 ա) 2.10000+3.1000+1.1=23001 800000+30+1=800031 բ) 2հազ.+5մ=2005 4հազ.+2հ+8մ=4208 131. ա) 125.(126։3)=5250 5250-(3425։5+1796)= 2868 125.(126։3)-(3425։5+1796)=2868 բ.) 90231-321.23=82848 82848-(3425+415։5)=79340 (90231-321.23)-(3425+415։5)=79340 132. a:(72x15-1077)+741=1000 a.(a-689):4=17094 ...

Մաթեմատիկա

111. ա) 20x718x50=20x50x718=718000 80x60x50=80x50x60=2400000 30x24x50x20=50x20x30x24=720000 բ) 40x48x25=40x25x48=48000 40x70x50=40x50x70=140000 50x42x40x2=50x2x42x40=1680000 12. 20xax70xb=20xbx70xa=5600000 13. 450x32-526+(9324-872):2=13774 4500:3x(275:5)=82500 ...

Ը-ի ուղագրությունը

Մեկընդմիշտ, համընդհանուր, լուսնկա, հոտնկայս, օրընդմեջ, հատընտիր, չընդունել, կընկնի, շրջակա, գնդացիր, առնըթեր, անընդմեջ, մերթընդմերթ, օրըստօրե, անընկերասեր, չտեսնվել, կնկատի, կրնկակոխ, սրտամոտ, զուգընկեր, ...

The Funny Monkey Wants to Have a Friend

Chita is a little monkey. She is from Africa. She is brown. Chita is funny. She likes to jump, run ...

English

There are four pencils on the table.There is a pen in the bag.There is a cat under the table.There are two books in the ...

Մաթեմատիկա

75. ա) 5x5+5+5x5=55 բ) 6x6-6+6x6=66 76. 47 +25 =7272 x 10 = 720720 : 9 = 8080 - 16 = ...

Չալանկը (մաս 2 )

Երբ շատ կրկնեց այդ, հայրս է՛լ չհամբերեց. վեր կացավ. բարկացած և այս անգամ, առանց ուսերին մի բան գցելու, դուռը բաց ...

Մաթեմատիկա

ա )4242 -(3415-1280)=2107324216- (43015 - 1200) : 5=313873215432 - 55 * (42240 : 60 - 704)=215432Պահեստապետը պահեստում եղած 840 կգ ...

Ե և Է

Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ, էջանշան,  որևիցե,  գոմեշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,  Էջմիածին,  ...

Չալկանը

1․ Շատ բան կարելի է պատմել շների մասին, բայց այն, ինչ ուզում եմ պատմել, վերաբերում է մեր շանը, որն արդեն ...

Մաթեմ

Հաշվիր.ա) 2184 -725 + 96542 – 7205=90796 բ) 8592 – 657 + 124567 – 7025=125577 1000 : 4 * 80 ...

Հյուսնի պատմությունը

Լյուսի տատիս իմացած հեքիաթներին վերջ չկար: Ահա դրանցից մեկը, որն ապացուցում է, թե հուսահատությունը պարզապես անհեթեթություն է: Այս պատմությունը հյուսնի ...

Մաթեմատիկա 2.23.2022

1346.Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի ա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 1348. Համեմատե՛ք թվերը՝...

Մաթեմատիկա 2.22.2022

1340. Թվերի գումարը գրի՛ առեք խառը թվի տեսքովա) բ) գ) դ) ե) զ)...

Русский Язык

10. Попробуйте подобрать к данным существительным однокоренные прилагательные с суффиксом -н...

English

1. That bird flew over America yesterday.2. You took from me a pen 2 months ago3. I sent a cat from...

Մաթեմատիկա 2.16.2022

1312.Կատարե՛ք բաժանումա) բ) գ) դ) ե) զ) 1314.ա) բ) գ) դ)...

Մաթեմատիկա 2.15.2022

1311.Կատարե՛ք կոտորակների բաժանումա) բ) գ) դ) ե) զ)...

Русский язык

Задание1. Перепишите предложения, употребите глаголы в настоящем времени. 1. Весной птицы...

что такое хорошо и что такое плохо

А вы когда нибудь задумовались что такое хорошо и что такое плохо. Вот например по вашемо не делится...

Մաթեմատիկա 2.10.2022

770.ա) բ) գ) դ) 1279. Բազմապատկեք կոտորակները։ա) բ) գ) դ)...

Հինգշաբթի առաջադրանքի փաթեթ մայրենի

Կարդում ենք Տերյան․ <Կարծես թե դարձել եմ ես տուն> Կարդա՛ բանաստեղծությունը, դո՛ւրս գրիր...