17. 93-ին մի թիվ գումարելով՝ ստացել են 130։ Հետեվյալ թվերից ո՞րն է գումարվել 93-ին. 8, 25, 36, 37, 19, 27։
Լուծում
130-93=37
Պատ՝. 37

18. 109-ին մի թիվ հանելով՝ ստացել են 76։ Հետեվյալ թվերից ո՞րն է հանվել 109-ից. 25, 18, 33, 45, 32, 29։

Լուծում

109-76=33

Պատ՝. 33

15. Կատարե՝ք գումարում
ա) 54+134=188
բ) 222+472=694
գ) 24+2515=2539
դ) 502+1390=1892
ե) 1021+1934=2955
զ) 235+7=242
է) 188+42=230
ը) 113+469=582
թ) 673+154=827
ժ) 1234+489=1723
ժա) 1162+4894=6056
ժբ) 4894+1162=6056

21. Կարմիր զարդատուփում կա 10 մատանի, կապույտ զարդատուփում՝ 7 մատանիով ավելի, իսկ կանաչ զարդատուփում՝ 3 մատանիով ավելի քան կապույտում։ Ընդամենը քանի՞ մատանի կա երեք զարդատուփերում։
Լուծում
10+7=17
17+3=20
10+20=30
30+17=47
Պատասխան՝. 47 մատանի
22. Գարնանը այգում տնկեցին 200 ծառ որոնցից 48-ը նռենիներ էին մնացածները՝ դեղձենիներ։ Դեղձենու տնկիներից 52-ը չարմատակալեցին։ Այգում քանի՞ դեղձենի ծաղկեց այդ գարնանը։
Լուծում
52+48=100
200-100=100
Պատ՝. 100

25. Դղյակում երեք դահլիճ կա։ Դրանցից առաջինում վառվում են 300 մոմեր։ Երկրորդ դահլիճում վառվում են առաջինից 50-ով պակաս, իսկ երրորդում՝ երկրորդից 70-ով պակաս մոմեր։ Քանի՞ մոմով է լուսավորվում դղյակի երրորդ դահլիճը։
Լուծում
300-50=250
250-70=180
Պատ՝. 180 մոմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.6.2021