42. Թվանշաններով գրի՛ առեք այն թվերը, որոնք պարունակում են՝
ա) հինգ տասնյակ և յոթ միավոր, 57
բ) ութ տասնյակ և երեք միավոր, 83
գ) ինը տասնյակ, 90
դ) մեկ հարյուրակ և հինգ միավոր, 105
ե) չորս հարյուրակ, ութ տասնյակ և ինը միավոր, 489
զ) ինը հարյուրակ, հինգ տասնյակ և յոթ միավոր, 957
է) մեկ հազարյակ և մեկ միավոր, 1001
ը) յոթ հազարյակ և երկու հարյուրակ, 7200
թ) երեք հազարյակ, հինգ հարյուրակ, երեք տասնյակ և երկու միավոր։ 3532

46. Կատարե՛ք գործողությունները
ա) 733+834-430=1137
733+834=1567
1567-430=1137

բ) 116+6799-78=6837
116+6799=6915
6915-78=6837

գ) 458+291-126=623
458+291=749
749-126=623

դ) 374+350-43=681
374+350=724
724-43=681

ե) 916-24+125=1017
916-24=892
892+125=1017

զ) 4910-622+87=4375
4910-622=4288
4288+87=4375

է) 1115-657+47=505
1115-657=458
458+47=505

ը) 165-119+1039=1085
165-119=46
46+1039=1085

թ) 1087-291+2537=3333
1087-291=796
796+2537=3333

50. Կատարե՛ք բազմապատկում

ա) 23.5=115
բ) 48.54=2592
գ) 84.49=4116
դ) 383.30=11490
ե) 454.15=6810
զ) 642.21=13482
է) 228.23=5244
ը) 282.63=17766
թ) 551.15=8265
ժ) 35.101=3535
ժա) 45.303=13635
ժբ) 623.509=317107

52. Կառքը 5 ժամում անցնում է 125 կմ։ Քանի՞ ժամում կառքը կանցնի 300 կմ։
Լուծում
125։5=25
300։25=12
Պատ՝. 12

54. Աղավնին 3 ժամում նամակը մի վայրից հասցրել է մյուսը, որի հեռավորությունը 120 կմ է։ Պատասխանը ըանելիս նրա թռիչքը տևել է 4 ժ։ Վերադառնալիս որքանո՞վ է աղավնում արագությունը նվազել։
Լուծում
120։3=40
120։4=30
40-30=10
Պատ՝մ 10կմ\ ժ

You are currently viewing Մաթեմատկա 9.8.2021