95. Թվանշաններով գրե՛ք հետևյալ թվերը.
ա) հարյուր երեսուներկու հազար ինը հարյուր իննսուներկու, 132992
բ) երեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար ինը հարյուր հիսունմեկ, 3270951
գ) վեց հարյուր երկու միլիոն յոթ հազար երեք հարյուր հիսունութ, 602007358
դ) երկու միլիարդ յոթ հարյուր քառասաունյոթ, 20000747։

97. Արեգակից Երկրի հեռավորությունը հարյուր քառասունինը միլիոն վեց հարյուր կիլոմետր է։ Այդ հեռավորությունն արտահայտող թիվը գրե՛ք թվանշաններով։
Պատ՝. 149000600

99. Համաշխարհային օվկիանոսի ամենամեծ խորությունը տասնմեկ հազար քսաներկու մետր է։ Այդ թիվը գրե՛ք թվանշաններով։
Պատ՝. 11022

100. ա) 15.6.4=360
բ) 3.7.25=525
գ) 18.10.9=1620
դ) 125.8.4=4000
ե) 9.35.40=12600
զ) 24.25.6=3456
է) 10.100.13=13000
ը) 37.23.10=8510
թ) 25.98.11=26950

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.11.2021