597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։

Այո

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։

|a.b|

600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝

ա) նվազելիից հանենք –5, կմեծանա 5֊ով

բ) նվազելիին գումարենք –7, կփոքրանա 7֊ով

գ) հանելիից հանենք –2, կմեծանա 2֊ով

դ) հանելիին գումարենք –3։ կփոքրանա 3֊ով։

601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.

603. Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,
1

բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,
6

գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։
11

604.

(-7)-(+5)=-12
|-12|=12
7-5=2

606.

Դրական թվի

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.12.2022