Մայրենի 14.12.2022

նդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով: Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։ Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցողհսկա ես:Չգիտեի, որ այդքան զորավոր հսկա ես։ Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցողզարմանալի կենդանի են…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 14.12.2022-ում

Մաթեմատիկա 14.12.2022

638. ա) +7+(-4)=(-4)+(+7)բ) -5+(-11)=(-11)+(-5)գ) -2+(+8)=(+8)+(-2)դ) +12+(-12)=(-12)+(+12) 639. ա) +9.(–2).(+3)=(+3).(-2).(+9)բ) -5.(+4).(+7)=(+7).(+4).(-5)գ) -6.(-10).(+8)=(+8).(-10).(-6)դ) +5.(-8).(-5)=(-5).(-8).(+5)ե) +2.(+15).(-6)=(-6).(+15).(+2)զ) -16.(-3).(-9)=(-9).(-3).(-16) 640. ա) -5.((-6)+(-11))=-5.(-6)+5.(-11)բ) 0.((-8)+(+12))=0.(-8)+0.(+12)գ) ճիշտ էդ) ճիշտ էե) ճիշտ էզ) ճիշտ է 641. ա) +42բ) -1գ)…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 14.12.2022-ում