613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխականօրենքի ճշտությունը.

ա) –9, –1

բ) –3, +7

գ) +8, –10,

դ) –21, +12,

ե) –13, +14,

զ) 0, –7,

է) +8, 0

ը) +1, –4։

Բոլորը ճիշտ են։

614. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք գումարման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.

ա) –7, +2, +10

բ) 0, +4, –11

գ) –10, –6, –3

դ) –16, +8, –14

ե) –20, 0, +19

զ) +15, +20, –25

Բոլորը ճիշտ են

616.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը.

ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը, -18

բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը, -3

618. (–27) + (–13) գումարին գումարե՛ք առաջին գումարելիին հակադիր թիվը։

(-27)+(-13)+27=-13

620. Հանումը փոխարինե՛ք հանելիին հակադիր թվի գումարումով և հաշվե՛ք՝ առանձին գումարելով դրական գումարելիները, առանձին՝բացասականները.

ա) 55 – 6 + 7 – 4 – 19
55+(-6)+7+(-4)+(-19)=33

բ) –72 + 8 – 11 + 18 – 25
-72+8+(-11)+18+(-25)=-82

գ) –81 + 96 – 34 + 52 – 17
-81+96+(-34)+52+(-17)=16

դ) –19 + 24 – 50 + 31 – 62
-19+24+(-50)+31+(-62)=-76

622. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք թվերի գումարը` դրական։

Այո։

You are currently viewing Մաթեմատիկա 9.12.2022