Two travelers were walking along the seashore. Far out they saw something riding on the waves.

“Look,”said one, “a great ship riding in from distand lands, bearing rich treasuers!”

The object they saw came ever nearer the shore.

“No,” said the other one, “that is not a treasure ship. That is some fisherman’s skiff, with the day’s catch of savoury fish.

Still nearer came the object. The waves washed it up on shore.

“It is a chest of gold lost from some wreck,” they cried. Both travelers rushed to the beach, but there they found nothing but a water-soaked log.

Do not let your hopes carry you away from reality.

Երկու ճամփորդ զբոսնում էին ծովափում: Հեռվում նրանք տեսան ինչ-որ բան, որը ճաճվում էր ալիքների վրա:

-Նայրի,-ասաց նրանցից մեկը,-նավ, որը գալիս է հեռավոր երկրներից, և գանձեր է բերում:

Այդ բանը ավելի մոտեցավ ծովափին:

-Ոչ,-ասաց մյուսը,-սա գանձերով նավ չի: Սա մի ձկնորսի ջրային դահուկ է, օրվա ձկան հետ:

Այն ավելի էր մոտենում: Ալիքները դա գցեցին ծովափ:

-Դա մի ավերվածությունից կորած ոսկի է:

Նրանք բացականչեցին: Երկու ճամփորդներն էլ վազեցին դեպի ծովափ, բայց նրանք ջրով թրջված գերանից բացի, ոչինչ չգտան:

Մի թողեք ձեր երևակայությունը ձեզ իրականությունից հեռու տանի:

You are currently viewing The travelers and the sea