Հանրահաշիվ ինքնաստուգում

1)Որոշե՛ք միանդամի կարգը. ա) 15aab 3 բ) −  9d² 2 գ) 20xx y² 4 2)Ներկայացրե՛ք աստիճանի տեսքով. ա) a² ⋅ a⁵ a⁷ բ) b² ⋅ b² b⁴ գ) 5³ ⋅ 5⁷ 5¹⁰ 3)Տրված միանդամները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ ինքնաստուգում-ում