1)Որոշե՛ք միանդամի կարգը.

ա) 15aab

3

բ) −  9d²

2

գ) 20xx y²

4

2)Ներկայացրե՛ք աստիճանի տեսքով.

ա) a² ⋅ a⁵

a⁷

բ) b² ⋅ b²

b⁴

գ) 5³ ⋅ 5⁷

5¹⁰

3)Տրված միանդամները բաժանե՛ք նման միանդամների խմբերի.

15xxy, −3 a² z, 3yx, 5aza, 17xy, −2yxx, 0.5 x² y, 4y x²

15xxy, (-2yxx), 0.5x²y, 4yx²

-3a²z, 5aza

3yx, 17xy

4)Արտահայտությունը գրե՛ք միանդամի տեսքով.

ա) 3ax + 5ax=8ax

բ) 25 x² − 4xx=21 x²

գ) 12a b² − 5a b²=7a b²

5)Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) a², երբ a = −5, 3, 4

25

9

16

բ) k³, երբ k = −1, 3, 5

-1

27

125

You are currently viewing Հանրահաշիվ ինքնաստուգում