Հանրահաշիվ

ա) (a-y)(a²+ay+y²)=a³-y³ բ) a³-b⁶=(a-b²)(a²+ab²+b⁴) գ) a³+8b³=(a+2b)(a²-4ab+2b²) դ) x⁹-y⁶=(x³-y²)(x⁶+x³y²+y⁴) ա) x²+2xy+y² բ) 4a+10a+25 գ) 441c+168cd²+16d⁴ դ) 49t²+182ts³+169s⁶ ա) (a+b)(a²-ab+b²) բ) (x+2)(x²-2x+4) գ) (3a+1)(9a²-3a+1) դ) (b+4)(b²-4b+16) ե) (2c+5)(4c²-10c+25) զ) (4a+b)(16a²-4ab+b²) y=2x+4 y=4,5x-7…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում