The ant and the dove

November 14-18 Lesson 1 The ant and the dove/ to retell the story Listen here Improve your grammar: 1,2,3 1 result 2 result 3 result

Մեկնաբանությունները կասեցված են The ant and the dove-ում

Մայրենի 16.11.2022

չորեքշաբթի 16.11.2022 1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․ Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ) գնդակ-գունդ, ակմիտք-միտ, քաղջնակ-Աղջիկ, նակթթենի-թութ, ենիհանրություն-հնր, ությունգիրք-գիր, ք մտազբաղ-միտ, զբաղվածտանձենի-տանձ, ենիհանրապետություն-հանր, պետություն 2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե: օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի 16.11.2022-ում