English 30.11.2022

b)1 F2. T3. F4. F5. T6. T c) Barack Obamas birthday is 4-th of August. He's 44-th president of USA. He was president from 20-th of January of 2009 to…

Մեկնաբանությունները կասեցված են English 30.11.2022-ում

Մաթեմատիկա 30.11.2022

559. ա) 6-7=13բ) -11-9=-2գ) -30-44=-74դ) 8-2=10 560. ա) -34-(-7)=-41բ) -48-(-25)=-73գ) 101-(-8)=109դ) -17-(-34)=51 561. 12 562. ա) 8 բ) -7գ) -23դ) -28 565. 18-11=79-11=-20-11=-11-3-11=-14-1-11=-122-11=-95-11=-6-4-11=-15 568. ա) 5 > -5 բ) -11…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթեմատիկա 30.11.2022-ում