Fox and The Goat

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best to come out but all in vain. So, he had no other alternative but to remain there until the next morning. The next day, a goat came that way. She peeped into the well and saw the fox there. The goat asked, “what are you doing there, Mr. Fox?”

The sly fox replied, “I came here to drink water. It is the best I have ever tasted. Come and see for yourself.” Without thinking even for a while, the goat jumped into the well, quenched her thirst and looked for a way to get out. But just like the fox, she also found herself helpless to come out.

Then the fox said, “I have an idea. You stand on your hind legs. I’ll climb on your head and get out. Then I shall help you come out too.” The goat was innocent enough to understand the shrewdness of the fox and did as the fox said and helped him get out of the well.

While walking away, the fox said, “Had you been intelligent enough, you would never have got in without seeing how to get out.”

Moral: Look before you leap.  Do not just blindly walk in to anything without thinking.

Մի անգամ մի աղվես շրջում էր մթության մեջ։ Ցավոք նա ընկավ ջրհորի մեջ։ Նա օգտագործեց իր ողջ ուժերը դուրս գալու համար, բայց ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Նե ելք չուներ այսպիսով նա սպասեց մինչև առավոտը։Հաջորդ օրը մի այծ գնում էր այդ ճանապարհով։ Նա նայեց ջրհորը և տեսավ աղվեսին։ Այծը հարցրեց «Ի՞նչ ես անում այստեղ միստր աղվես»։

Խորամանկ աղվեսը պատասխանեց «Ես եկել եմ այստեղ ջուր խմելու համար, սա ամենալավ բանն է ինչ ես գիտեմ, արի նույնպես և կտենաս»։ Այծը առանց մտածելու միանգամից թռավ ջրհորի մեջ։ Հագեցնելով ծարավը այծը փորձեց դուրս գալ։ Այծը այնքան միամիտ էր, որ հասկանար աղվեսի խորամանկությունը։

Հետո աղվեսը ասաց «Ես մի միտք ունեմ, դու կանգնած ես քո հետևի թաթերի վրա, ես կբարձրանամ քո վրայով և հետո կօգնեմ քեզ դուրս գալ։» Այծը այնքան միամիտ էր, որ չհասկացաավ աղվեսի խորամանկությունը, ինչպես ասաց աղվեսը այծը օգնեց աղվեսին դուրս գալ ջրհորից։

Գնալուց առաջ աղվեսը այծին ասաց «եթե բավականաչափ խելացի լինեիր, երբեք ներս չէիր մտնի առանց տեսնելու, թե ինչպես դուրս գաս»։

Իմաստ՝ Կուրորեն մի քայլեք ինչ-որ բանի մեջ, առանց մտածելու:

You are currently viewing Fox and The Goat