1. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:

Կեր, գնաց, ասաց, անվան, մարդիկ:

Կերաման, ամենագնաց, հեքիաթասաց, անվանագիր, մարդկային:

2. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր-սահման-ա-դիր, զմրուխտափայլ-զմրուխտ-ա-փայլ, կանխավճար-կանխ-ա-վճար, սնափառ-սին-ա-փառ, բաղաձայն-բաղ-ա-ձայն, պարտատեր-պարտ-ա-տեր, կենսախինդ-կենս-ա-խինդ, ջրամուկ-ջուր-ա-մուկ,արևամանուկ-արև-ա-մանուկ, ձեռագործ-ձեռ-ա-գործ, նորամուտ-նոր-ա-մուտ:

բ) Կենարար-կենս-արար, կենսուրախ-կենս-ուրախ, զուգընթաց-զուգ-ընթաց, ջրկիր-ջուր-կիր, ջրհեղեղ-ջուր-հեղեղ, բանբեր-բան-բեր, քարտաշ-քար-տաշ, տնպահ-տուն-պահ, լուսնկա-լուսն-կա, մթնկա-մթն-կա, ձնծաղիկ-ձն-ծաղիկ, ռնգեղջյուր-ռնգ-եգջյուր, քարափ-քար-ափ, մոլեռանդ-մոլ-եռանդ, հրձիգ-հր-ձիգ, քարտաշ-քար-տաշ, ակնհայտ-ակն-հայտ:

Ա խմբում բեռերը միացված են ա հոդակապով, իսկ Բ խմբում՝ ոչ:

3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Արևմուտք, նեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ:

Գունաթափ բառուկ կա ա հոդակապը, իսկ մնացածում՝ ոչ:

բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, ջրաման, գետաբերան

Ջրաման բառում չկա ա հոդակապը, իսկ մնացածում՝ կա:

4. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատն ի՞նչ փոփոխության է ենթարկվում)

:Օրինակ`սառ- սարսռոտ, սարսռալ, սարսռազդու:

Թիռ-թրթիռ, բառ-բարբառ, գիռ-գրգիռ, մուռ-մրմուռ:

You are currently viewing Գործմական քերականություն