Հանրահաշիվ

Առաջադրանքներ․ Կատարե՛ք բազմապատկում. 1) (x+2)(x-3)=x²-3x+2x-6=x²-x-6 2) (5x+1)(2x+4)=10x²+20x+2x+4=10x²+22x+4 3) (3b+2)(4-b)=12b-3b²+8-2b=10b-3b²+8 4) (2y-5)(4y-3)=8y²-6y-20y+15=8y²-26y+15 5) (3a+4)(2a-3)=6a²-9a+8a-12=6a²-a-12 6) (7z-3)(5z-2)=35z²-14z-15z+6=35z²-29z+6 7) (2-4x)(1-3x)=2-6x-4x+12x²=2-10x+12x² 8)(3-2x)(5x+1)=15x+3-10x²-2x=13x+3-10x² 9)(4b-5c)(3b+4c)=12b²+16bc-15bc-20c²=12bc²+bc-20c²

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հանրահաշիվ-ում