1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18

բ) (3a + 4)(2a − 7)=6a²-21a+8a-28=6a²-13a-28

գ) (9x² − 4x)(9x + 4)=81x³+36x²-36x²-16x=81x³-16x

դ) (2y² − b²)(3y²+ 4b²)=6y⁴+8b²y²-3b²y²-4b⁴=6y⁴+5b²y²-4b²

ե) (a − b)(a + b)=a²+ab-ab-b²=a²-b²

զ) (7a − 3)(7b + 3)=49ab+21a-21b-9

2)Բացե՛ք փակագծերն ու միավորե՛ք նման միանդամները.

ա) (ax + 5)(bx − 1)=abx²-ax+5bx-5

բ) (7b² + 3a³)(3a³− 7b²)=21a³b²-49b⁴+9a⁶-21a³b²=-49b⁴+9a⁶

գ) (y − 2)(y + 1)=y²+y-2y-2=y²-y-2

դ) (−x + 5)(x − 1)=-x²+x+5x-5=-x²+6x-5

3)Բերե՛ք կատարյալ տեսքի.

ա) 5(2 − 3c) + 7(3c + 1)=10-15c+21c+7=17c+6c

բ) 6x(x − 2) − 3(2x²−4)=6x²-12x-6x²-12= -12x-12

գ) (a + b)( a² − ab + b²)=a³-a²b+ab²+ab²-ab²+b³=a³-a²b+ab²+b³

դ) (x + 1)(y + 1) + (x − 1)(y − 1)=xy+x+y+1

You are currently viewing Հանրահաշիվ