1Ի՞նչ է բնությունը։ Այն ամենը ինչը շրջապատում է մարդուն:

2Ի՞նչ է բնության երևույթը։ Բնության մեջ կատարվող փոփոխությունները:

3Ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը։ Բնուոյուն

4Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան։ ֆիզիկական երևույթներ

5Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ։ Մեքենայի շարժումը, քամու առաջանալը և այլն

6Թվարկել ֆիզիկական երևոյթների տեսակները։ Մեխանիկական, ջերմային, լուսային, ատոմային:

7Ի՞նչ է ֆիզիկական մարմինը։Բերել օրինակներ։ Առարկաներ, գոյականներ

8Ի՞նչ է նյութը։Բերել օրիակներ։ Նյութը այն է ինչից կազմված է մարմինը: Ջուր, երկաթ և այլն:

9Ի՞նչ է մատերիան։ Տիեզերքում գտնվող մարմին

10Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը։ Ուսումնասիրել ֆիզիկական երևույթները

You are currently viewing Ֆիզիկա