1)Հետևյալ միանդամներից որո՞նք են իրար հավասար.

ա) xxxy4y, abxxb, 2x ² ⋅ 2yx, b ²ax ², 2ab ² x ², ccdd², d³ c ²

ccdd²=d³c², abxxb= b²ax ²

2)Միանդամը բերե՛ք կատարյալ տեսքի

ա) 2xxxbb, 2b²x³

բ) 4aaaayyyc, 4a⁴cy³

գ) xxyxxy, x⁴y²

դ) xx17yyy, 17x²y³

ե) kkkk, k⁴

զ) a ² ⋅ a ³, a⁶

է) b⁴b,b⁵

ը) t³ ⋅ t³, t⁹

թ) 1aba ² b ² a ³ b ³, 1 a⁶b⁶

You are currently viewing Հանրահաշիվ